ID Name Legs Days
9 Writing in Bangkok 1 56
8 Cycling in Southeast Asia 5 155
7 Mongolian Road Trip 1 31
6 Russian Road Trip 1 40
5 Scandinavian Road Trip 3 17
4 Eastern European Road Trip 4 17
3 Bicycle Touring in Eastern Europe 7 156
2 Tunisia on Two Wheels 1 70
1 Bicycle Touring in Western Europe 5 219